loader-logo

החבילות שלנו

חבילת הקמת עסק


חבילת בסיס
 • פתיחת עוסק פטור או מורשה
 • פתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי
 • הנהלת חשבונות ודיווחים שוטפים
 • חשבות שכר
 • דו"חות שנתיים
 • הצהרות הון

חבילת חברה


חבילת בסיס
 • הקמת חברה ורישומה ברשם החברות
 • ביקורת ועריכת דו"חות כספיים
 • הנהלת חשבונות
 • חשבות שכר
 • דיווחים שוטפים לרשויות
 • דיווחים שוטפים להנהלת החברה


חבילת "הכל כלול"
 • הקמת חברה ורישומה ברשם החברות
 • הנהלת חשבונות
 • חשבות שכר
 • דיווחים שוטפים לרשויות
 • דיווחים שוטפים להנהלת החברה
 • בקרה פנימית
 • הכנת תקציב שנתי
 • ניהול תזרים מזומנים
 • תמחור
 • הגשת הדו"ח השנתי

חבילת עצמאים


חבילת בסיס
 • רישום עוסק מורשה
 • תכנון מס
 • ביקורת ועריכת דו"חות כספיים
 • חשבות שכר
 • הנהלת חשבונות
 • הגשת דו"ח שנתי


חבילת "הכל כלול"
 • רישום עוסק מורשה פתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי
 • הנהלת חשבונות ודיווחים שוטפים
 • חשבות שכר
 • ליווי פיננסי
 • מעקב על חשבונות בנק
 • ניהול תזרים מזומנים,תקציב שנתי ותמחר
 • הגשת דו"חות שנתיים
 • הצהרות הון

חבילת שכירים


חבילת בסיס
 • החזרי מס
 • תיאומי מס
 • ליווי פיננסי
 • בדיקת תלושי שכר
 • תכנון מס לפרישה ופיצויים
 • דיווחי שכר דירה למגורים


חבילת "הכל כלול"
 • החזרי מס
 • תיאומי מס
 • ליווי פיננסי
 • בדיקת תלושי שכר
 • תכנון מס לפרישה ופיצויים
 • דיווח שכר דירה למגורים
 • הצהרות הון